OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (B.V.)

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

Flex-bv wetgeving Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger om een bv op te richten. Statuten van bestaande bv’s kunnen worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
1. Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
2. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen.
3. De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.
4. Het wordt mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.
5. Het wordt eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.
6. Het wordt mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.

Overdraagbaarheid aandelen
De aandelen in de bv zijn niet vrij overdraagbaar tenzij de statuten anders bepalen. Desgewenst kan worden gekozen voor vrij overdraagbare aandelen. Hierdoor kan je de aandelen gemakkelijk verkopen.

Minimaal kapitaal
Bij de oprichting van een bv hoeft geen verplicht minimumkapitaal gestort te worden. Een bv kan worden opgericht met een kapitaal van 1 eurocent. Soms wordt, vóór de formele oprichting van de bv, al gehandeld door de nog op te richten rechtspersoon. Als je dit overweegt, is het raadzaam om eerst contact met ons op te nemen, met name omdat je tot het moment van oprichting persoonlijk aansprakelijk bent.

Financiële aansprakelijkheid
Bij een bv ben je in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor je deelneemt in de vennootschap. En omdat de bv rechtspersoonlijkheid heeft, zijn directieleden in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Is er echter sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’ en lijdt de vennootschap schade, dan kan de vennootschap de directieleden aanspreken.

Onbehoorlijk bestuur
Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld sprake als bestuurders de boekhouding niet op orde hebben en niet tijdig hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook als de directie goedkeuring heeft verleend aan (te) hoge dividenduitkeringen met als gevolg dat de vennootschap failliet is gegaan. Verder is het van belang alle belastingschulden en pensioenpremies tijdig te voldoen of, in noodgevallen, in ieder geval de betalingsonmacht te melden.

Statuten
Wij leggen de statuten van jouw bv vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan ondermeer de volgende zaken:
• het nominale bedrag van de aandelen;
• de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
• de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
• de regels voor de overdracht van aandelen.

Inschrijving handelsregister
De bv moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van jou als bestuurder te voorkomen. Deze inschrijving wordt ook door ons verzorgd.

Publicatieplicht
Iedere bv is verplicht tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening. De eisen die de wet hieraan stelt, variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap. Als een bestuurder de jaarrekening niet op tijd publiceert loopt bij een verzwaard risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden ingeval van een faillissement.

Wil je meer informatie over het oprichten van een besloten vennootschap? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.