OPENINGSTIJDEN

Rendementsweg 2-B
3641 SK Mijdrecht

0297 – 21 45 40
maandag t/m vrijdag
08:30 – 17:00

notarissen@kroesnotarissen.nl

VERENIGING

Een vereniging kan worden opgericht door een mondelinge afspraak of bij een onderhandse akte (dus niet bij notariële akte) als door oprichting bij notariële akte. De keuze die de oprichters maken (het moeten er altijd minstens twee zijn om te spreken van een vereniging) heeft voor de vereniging uiteenlopende rechtsgevolgen. Bij de oprichting vormen de statuten het belangrijkste stuk; het is als het ware de grondwet van de vereniging. Vaak wordt daarnaast een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen zijn opgenomen van in de statuten neergelegde regels. Wij kunnen u deskundig adviseren over de verschillende mogelijkheden voor het oprichten van een vereniging.

Wordt de vereniging bij notariële akte opgericht dan moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen: de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is; het doel van de vereniging; de verplichtingen die de leden hebben tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd; de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering; de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders; de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Wil je meer informatie over het oprichten van een vereniging? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier en we helpen je graag verder.